Beslag op vakantiegeld: hoe zit het ook alweer?

Hoofdregel voor beslag op vakantiegeld

Indien een deurwaarder beslag op het loon of op de uitkering heeft gelegd, valt het gedeelte van het inkomen dat hoger is dan de beslagvrije voet onder het beslag, dus ook het vakantiegeld. Met de komst van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is dit onveranderd gebleven. Dit geldt dus ook voor beslagleggingen die pas vanaf 1 april 2021 zijn gedaan. Ook in dit geval valt het hele vakantiegeld onder het beslag.

Vakantiegeld en de 5%-regel

Als de uitkomst van de berekening van de beslagvrije voet hoger is dan 95% van het inkomen inclusief vakantietoeslag, dan wordt de beslagvrije voet vastgesteld op 95% van dat inkomen. Dit houdt in dat er dus altijd minimaal 5% van het inkomen beschikbaar is voor beslag of verrekening.

Ter illustratie: Jan heeft een bijstandsuitkering. Hiervan is dus 5% beschikbaar voor de aflossing van de schulden. De maandelijkse reservering van het vakantiegeld bedraagt voor een bijstandsgerechtigde, zoals Jan, ook 5%, waardoor de gemeente de keuze heeft om maandelijks 5% af te dragen aan schuldeisers of het vakantiegeld te reserveren voor een afdracht in mei aan de deurwaarder.

Overigens heeft de 5%-regel dezelfde uitwerking bij andere lage inkomsten tot bijstandsniveau. Hiervoor geldt ook: maandelijks afdragen of het vakantiegeld afdragen.

Zoals eerder aangegeven is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet recentelijk aangepast. Hoe zit het dan met beslagen die vanaf 1 april zijn gelegd en waarbij maandelijks wordt afgedragen? Valt het vakantiegeld dan eveneens niet onder het beslag? Om deze vraag te beantwoorden is het van belang het arrest uit 2014 van de Hoge Raad te raadplegen. Kort samengevat houdt dit het navolgende in:

Stel, er is in januari beslag gelegd op Jans bijstandsuitkering van € 1.000,00 inclusief en € 950,00 exclusief vakantietoeslag. De beslagvrije voet bedraagt € 950,00. De gemeente draagt vanaf januari € 50,00 van Jans uitkering af aan de deurwaarder. Ingevolge het arrest van de Hoge Raad dient het vakantiegeld toegerekend te worden aan de maanden waarin het is opgebouwd. Alleen wanneer het inkomen – verhoogd met het recht op vakantiegeld – hoger is dan de beslagvrije voet, valt dat gedeelte van het vakantiegeld onder het beslag. Dit betekent dat van Jans vakantiegeld ad € 600,00, dus € 350,00 (7 x € 50,00) eveneens onder het beslag valt.

Vakantiegeld opgebouwd vóór 1 januari 2021

Indien het uitbetaalde vakantiegeld dat in 2021 wordt uitbetaald voor een gedeelte in 2020 is opgebouwd, dient de oude beslagvrije voet gehanteerd te worden als beoordeeld moet worden of dat deel van het vakantiegeld ook onder het beslag valt. Als blijkt dat er in 2020 geen ruimte voor beslaglegging was door bijvoorbeeld hoge woonlasten of als de persoon in kwestie een bijstandsuitkering op grond van de kostendelersnorm ontving, dan valt het deel van het vakantiegeld dat in 2020 is opgebouwd niet onder het beslag.

Wat kan je doen als jouw vakantiegeld ten onrechte wordt afgedragen aan de deurwaarder?

Indien jouw vakantiegeld door jouw werkgever of uitkeringsinstantie ten onrechte wordt afgedragen aan de deurwaarder zijn er diverse mogelijkheden om hiertegen bezwaar te maken:

  • Bij ontvangst van een brief van jouw werkgever of uitkeringsinstantie waarin staat dat het vakantiegeld wordt afgedragen aan de deurwaarder, kan je hiertegen in bezwaar en/of in beroep gaan. NB. het versturen van een brief is geen vereiste. Bezwaar en beroep is namelijk ook mogelijk inzake de handeling zelf (de afdracht van het vakantiegeld). Het bezwaar dient erop gericht te zijn dat het deel van het vakantiegeld dat niet onder het beslag had mogen vallen alsnog uitbetaald dient te worden.
  • Mocht het – om wat voor reden dan ook – niet mogelijk zijn bezwaar en beroep aan te tekenen (denk bijvoorbeeld aan het niet sturen van een brief door het UWV of de gemeente), dan is het raadzaam om in plaats van bezwaar te maken een klacht in te dienen.
  • Als jouw werkgever jouw vakantiegeld ten onrechte heeft afgedragen aan de deurwaarder, is het mogelijk om een loonvordering in te stellen.
  • Naast de hiervoor genoemde mogelijkheden is het ook mogelijk een verzoek in te dienen bij de deurwaarder om het teveel afgedragen vakantiegeld terug te betalen. De deurwaarder is er immers van op de hoogte dat het maandelijks inkomen lager is dan de beslagvrije voet. Het is de deurwaarder niet toegestaan het geïnde vakantiegeld klakkeloos aan de schuldeisers af te dragen. De deurwaarder dient eerst te onderzoeken welk gedeelte van het vakantiegeld daadwerkelijk onder het beslag valt. Als de deurwaarder het vakantiegeld toch klakkeloos afdraagt aan de schuldeiser is hij tuchtrechtelijk laakbaar. In dat geval zou je een klacht bij de kamer voor gerechtsdeurwaarders kunnen overwegen.

Heeft u vragen over uw vakantiegeld of wil je de financiën graag uit handen geven aan een professionele bewindvoerder? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.