Disclaimer

072 Bewind en Inkomensbeheer spant zich in om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht u toch iets tegenkomen dat onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dit laat weten. Geef daarbij alstublieft aan waar u de informatie op de website leest. We zullen dit dan zo snel mogelijk bekijken. Stuur uw reactie per e-mail naar: info@072bewind.nl.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens 072 Bewind en Inkomensbeheer, acht 072 Bewind en Inkomensbeheer zich niet aansprakelijk.

Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie worden alleen gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij 072 Bewind en Inkomensbeheer.

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder de schriftelijke toestemming van 072 Bewind en Inkomensbeheer, behalve en alleen voor zover anders bepaald in voorschriften van dwingend recht (zoals het recht om te citeren), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft. Ook het gebruik van merk- en productnamen van 072 Bewind en Inkomensbeheer in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

072 Bewind en Inkomensbeheer hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

Als u vragen of problemen heeft met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.